Smittevern kampern/arrangement

 

Retningslinjer for gjennomføring av kamper/arrangementer i Skien Fritidspark.

 

Smittevernets «gylne treenighet»

Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og kampaktivitet.

 

Hovedpunkter

Spillere og lagledere teller med i antallet tillatte deltagere på arrangement, men nødvendig arrangørpersonell kommer i tillegg til publikumstallet.

Der hvor det ikke er faste/tilviste plasser: 400 deltakere med maksimum 200 deltakere pr. kohort. I enkeltkamper kan utøverne og laglederne i kampen regnes om en kohort og tilskuerne i annen kohort.

Ved runder eller turneringsspill hvor lagene spiller flere kamper samme dag, kan utøverne og laglederne som skal møtes i løpet av dagen regnes som en kohort og tilskuerne i annen kohort. Personer i ulike kohorter skal unngå kontakt.

Gode rutiner for renhold

Registrering av alle personer som inngår i arrangementet

Avstandskravet på 1 meter gjelder fortsatt for tilskuere og alle som ikke er involvert som utøvere i kampen. Ved fastmonterte seter på arrangementer skal tilskuere kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. Ved ikke fastmonterte seter bør det være merking som viser 1 meters avstand.

Arrangør er selv ansvarlig for å markere sitteplasser slik at 1meterregelen blir overholdt.

Nasjonale og lokale krav til arrangementet skal etterleves fullt ut. For arrangementer med flere enn 400 deltakere må kommunelegen ha fått seg forelagt og godkjent smittevernplanen. 

 

Definisjoner

Deltakere: spillere og publikum

Funksjonærer: alle andre som er nødvendige for gjennomføring av et arrangement

Som kamparrangement regnes:

Obligatoriske kamper (seriekamper, cuper og andre kamper berammet av NHF eller Region)

Godkjente turneringer

Treningskamper med publikum

 

Kamparrangement – telling og registrering

Arrangør må i samarbeid med halleier finne den konkrete kapasiteten for hallen, som ivaretar 1-metersregelen utenfor spilleflaten. Det skal føres oversikt med kontaktinfo over ALLE som inngår i arrangementet (utøvere, lagledere, dommere, funksjonærer, tilskuere osv.)

Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

Listen skal inneholde fullt navn og telefonnummer og lagres i 10 dager, for så å makuleres/slettes.

Klubben velger selv metode for registrering og lagring, men lagring skal foregå på sikker måte, og listene skal være tilgjengelig på kort varsel dersom helsemyndighetene får behov for å gjennomføre smittesporing.

NB: I flerbanehaller hvor det foregår kamper på flere baner parallelt, gjelder samme øvre begrensning på antall deltakere som samtidig kan være til stede på arrangementet som beskrevet i punkt 3. Her vil det være naturlig å knytte hver banes utøvere og tilskuere til egne kohorter.

 

Håndballbanen

Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.

Sekretariat må utformes slik at tidtaker og sekretær kan sitte med minimum 1 meters avstand. Arrangør sørger for at scoreboard og annet fellesutstyr tørkes av etter bruk (hver kamp)

Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.

Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør minimum mellom hver kamp.

 

Dommerens ansvar

Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører.

Dommerne skal så langt det er mulig følge 1-metersregelen, men vil i gitte situasjoner måtte fravike avstandsregelen i kraft av sin funksjon og myndighet.

Dommeren plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler.

Meld forfall ved symptomer.

 

 

Lagenes og utøvernes ansvar

Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.

Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen.

I de klassene og nivåene hvor det brukes elektronisk kamprapport er dette tilstrekkelig.

Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett.

 

Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.

Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer.

 

Arrangørens ansvar

Arrangørklubben skal oppnevne en arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for kampen/arrangementet. Kontaktinfo på denne personen sendes til halleier i god tid før kampavvikling.

Før, underveis og etter kampen/arrangementet skal arrangøransvarlig sammen med halleier forsikre seg om at følgende er ivaretatt: