Kriterier for utleie i kommunale haller i Skien kommune

 

Skien kommune disponerer 7 idrettshaller og 1 ishall; disse er: Gulsethallen, Gjerpenhallen, Mælahallen, Menstadhallen, Kongerødhallen, Skien fritidspark Skienshallen, Skien fritidspark flerbrukshallen og Skien fritidspark Ishallen.

Fordeling av treningstid foregår etter søknad og avgjøres administrativt av Skien kommune.

 

Søknadsfrist:             innen 15. mars

Endeling tildeling:      innen 31. mai

 

Kriteriene for fordeling er etablert med bakgrunn i ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet”, miljøhensyn samt erfaring fra tidligere fordelinger. Prinsippet om at prioritet blir gitt til organisasjoner med postadresse i Skien kommune er ufravikelig. Bakgrunn for dette er at Skien kommune subsidierer all treningstid i kommunale haller. 

 

Samtlige leietakere skal signere en leiekontrakt/reglement som hjemler rettigheter, plikter og ansvar til utleier og leietaker.

 

Prioritering for sesongleie.

 1                    Lag og foreninger fra Skien kommune

2                    Idrettskoler

3                    Organisert aktivitet for barn og unge

4                    Geografisk tilhørighet

5                    Tradisjonelle inne idretter

6                    Organiserte aktiviteter for voksne

7                    Lag og foreninger fra andre kommuner

 

Prinsipper

 • Trening må vike for arrangement.
 • Ubrukt treningstid faktureres.
 • Mottakere av treningstid kan bytte med andre, men Skien kommune skal informeres og godkjenne dette.
 • Mottaker av treningstid som ikke lenger har behov for tildelt tid, melder umiddelbart i fra til kommunen og slipper dermed ytterligere kostnader.
 • Dersom man uteblir fra tildelt tid 3 ganger på rad uten varsel forbeholder Skien kommune seg retten til å omdisponere tiden til andre leietakere.
 • Ubrukt treningstid etter hovedfordeling, fordeles fortløpende av kommunen.
 • Grupper under 15 personer til og med 10 år kan tildeles ½ flerbrukshall.
 • Voksenaktivitet legges primært fra kl 20.00 og senere
 • Skien kommune forbeholder seg retten til å ta hensyn til spesielle grupper som toppidrett (forbundene sine definisjoner av toppidrett for innendørsidretter) og tilrettelagt aktivitet for spesielle grupper.
 • Alle ukedager, mandag til fredag er å regne som treningsdager.
 • Skien kommune skal så langt det lar seg gjøre ta hensyn til geografisk nærmiljøtilhørighet i tildelingsprosessen.

 

Tildelt tid i idrettshall kan påklages hovedutvalget for næring, utvikling og kultur.

Klagen sendes Skien kommune senest 3 uker etter tildeling.

Share |